Polityka prywatności

REGULAMIN KONKURSU STIGA >>>

Klauzula informacyjna:

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator Konkursu tj. KKS Lech Poznań S.A., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17 (Administrator). Kontakt z Administratorem: adres e-mail: lech@lechpoznan.pl. lub nr telefonu 61 886-30-00. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który udzieli Państwu szczegółowych informacji związanych z posługiwaniem się przez nas Państwa danymi osobowymi. Kontakt z Inspektorem: inspektorodo@lechpoznan.pl.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE?

Posługujemy się Państwa danymi w następujących celach:

 1. zgłoszenie udziału i przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu (podstawa prawna- art. 6 ust.1 lit. f RODO) „prawnie uzasadniony interes Administratora”,
 2. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczenia podatkowe (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 3. dochodzenie roszczeń związanych z organizacją Konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 4. przesyłanie informacji marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”,
 5. komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wybranego przez Państwa kanału komunikacji) w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Konkursie. Brak ich przekazania uniemożliwi udział w Konkursie. W przypadku obowiązków prawnych przekazanie danych jest obowiązkowe. W przypadku udzielanych zgód, przekazanie danych jest dobrowolne a brak ich przekazania nie wywołuje negatywnych skutków prawnych. Dane nie podlegają przetwarzaniu w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY POSŁUGIWAĆ SIĘ DANYMI?

Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów, tj. przez:

 1. czas organizacji Konkursu,
 2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 3. czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją Konkursu,
 4. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes,
 5. czas do momentu wycofania zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na okres przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość e-mail na adres: marketing@lechpoznan.pl

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych, sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną posługiwania się danymi jest prawnie uzasadniony interes. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu na podstawie zawartych umów (np. dostawcom usług technicznych, informatycznych, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze etc.) oraz uprawnionym organom państwowym.

PRZETWARZANIE DANYCH RAZEM Z FACEBOOK

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających konta Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (dalej jako Fanpage).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług Facebooka, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:

a) w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";

b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda";

3. Administrator ma prawo do przetwarzania:

a) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów
i usług Facebooka,

b) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),

c) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają wprost z regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/policy) lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.

5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

a) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),

b) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;

c) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka.

6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych, teleinformatycznych i ich serwisantom, podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u aktywności (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), a także dotyczących kampanii reklamowych kierowanych do użytkowników Facebook oraz wyświetlania reklam i personalizacji ich treści właściciel Fanpage’u oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo w niniejszym dokumencie oraz w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, Facebooka pod adresami: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools oraz https://www.facebook.com/policy. Tym samym Facebook udostępnia zasadniczą treść dotyczącą współadministrowania danymi (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze pod wskazanymi powyżej linkami lub z poziomu wszystkich stron.

10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz przysługującym ich praw ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych uczestników (nick, imię, nazwisko, adres, numer telefonu) Konkursu jest Klub, który powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: inspektorodo@lechpoznan.pl
2. Klub przetwarza dane osobowe uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na podstawie zgody, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnik Konkursu może w każdej chwili cofnąć co będzie jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród, a następnie zostaną usunięte.
5. Dla celów opisanych w punkcie 2 powyżej dane osobowe Uczestników Konkursu będą udostępniane pracownikom, zewnętrznym konsultantom i ogółowi personelu Klubu, działającym jako osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, wyznaczonym jako wewnętrzni pracownicy oddelegowani. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane przez dostawców usług związanych z zarządzaniem systemem IT, dostawców usług związanych z obsługą prawną, księgową, dostawców usług związanych z transportem przesyłek, uprawnione organy administracji publicznej.
6. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe), a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.lechpoznan.pl (dalej jako: „Serwis”), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest KKS Lech Poznań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17, 60-320, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000116034 (zwana dalej: KKS Lech). (dalej jako: „Administrator”).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej jako: „IOD”), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących osobom (uczestnikom) udostępniającym swoje dane osobowe. Z IOD można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail inspektorodo@lechpoznan.pl
3. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „Rozporządzenie” lub „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
5. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z zawartej umowy, zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku podejmowanych przez użytkownika działań.

1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
1.2. Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także w celach technicznych, analitycznych i statystycznych.

2. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

2.1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
- świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
- przesyłania informacji marketingowych - (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu;
- marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych;
- ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw;
Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych oraz do celów marketingu bezpośredniego na podstawie odrębnie wyrażonych zgód, stosownie do przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. ODBIORCY DANYCH

3.1. W związku z realizacją usług dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, firmie hostingowej na zasadzie powierzenia, operatorom pocztowym, operatorom płatności oraz w razie takiej konieczności innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi, na podstawie zawartych umów oraz w razie takiej konieczności uprawnionym organom państwowym.

4. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

4.1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
1. prawo dostępu do danych osobowych,
2. prawo do sprostowania danych osobowych,
3. prawo usunięcia danych osobowych,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
6. prawo do cofnięcia zgody,
7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją
szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
4.2. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: lech@lechpoznan.pl
4.3. Dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich w rozumieniu RODO.

5. PROWADZENIE KONTA UCZESTNIKA W SERWISIE, O KTÓRYM MOWA W §3 REGULAMINU PROGRAMU LECHICI

5.1. Administrator w związku z przystąpieniem Uczestnika do Programu Lechici przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a. Zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w tym rejestracji i prowadzenia konta uczestnika w Serwisie, o którym mowa w § 3 Regulaminu. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. „wykonanie umowy”.
b. Dochodzenia roszczeń związanych z umową. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes", którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tym postępowania egzekucyjnego.
c. Poprawy jakości świadczonych usług, w tym badanie satysfakcji użytkowników. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes".
d. Przesyłania informacji marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody na posługiwanie się danymi w tym celu. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. „zgoda”. Tę zgodę można w każdym czasie wycofać samodzielnie w sekcji „Twój Panel” lub kontaktując się z Administratorem.
e. Marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych;
5.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia konta uczestnika w Serwisie w zakresie danych obowiązkowych: imię, nazwisko, data urodzenia, telefon komórkowy, adres e-mail,; danych nieobowiązkowych: adres do korespondencji (ulica, nr budynku, nr mieszkania, miasto, kod pocztowy).
5.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do prowadzenia konta uczestnika w Serwisie. Brak podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości założenia konta w Serwisie.
5.4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych oraz do celów marketingu bezpośredniego (przy użyciu danych wskazanych przez uczestnika) na podstawie odrębnie wyrażonych przez uczestnika zgód, zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5.5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji ww. celów. Będzie to:
czas niezbędny do realizacji umowy tj. prowadzenia konta uczestnika w Serwisie,
czas wykonywania obowiązków prawnych,
czas, po którym przedawnią się roszczenia,
czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
czas do momentu wycofania zgody.
5.6. Administrator może przekazać dane osobowe uczestnika innym podmiotom, w tym:
- podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
- innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi, na podstawie zawartych umów.
5.7. Administrator może przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO. Administrator może również przekazywać dane osobowe do państw spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony.
5.8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
5.9. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: lech@lechpoznan.pl

6. NEWSLETTER

6.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy podali swój adres e-mail w celu otrzymywania newslettera.
6.2. Administrator w związku ze świadczeniem usługi wysyłki newslettera przetwarza dane osobowe w następujących celach:
- świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6.3. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi newslettera.
6.4. Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania samodzielnie poprzez anulowanie subskrypcji w treści wiadomości newslettera (mechanizm opt-out) lub wysyłając korespondencję na adres: lech@lechpoznan.pl.
6.5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody przez użytkownika.
6.6. Administrator może przekazać dane osobowe uczestnika innym podmiotom, w tym:
- podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. podmiotom zapewniającym obsługę i serwis systemu teleinformatycznego jak również podmiotom świadczącym usługi doradcze.
- innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, na podstawie zawartych umów, co wiąże się z zapewnieniem możliwości realizowania subskrypcji newslettera.
6.7. Administrator może przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO. Administrator może również przekazywać dane osobowe do państw spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony.
6.8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
6.9. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: lech@lechpoznan.pl.

7.A FORMULARZE KONTAKTOWE - BIURO OBSŁUGI KIBICA ORAZ KONTAKT

7.A.1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu skontaktowania się z użytkownikiem i udzielenia mu odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularzy kontaktowych – Biuro Obsługi Kibica oraz Kontakt – Lech Poznań dla Biznesu.
7.A.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
Udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego (dostępnego na stronie bok.lechpoznan.pl oraz www.biznes.lechpoznan.pl/kontakt/ (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
Przesyłania informacji marketingowych (np. newsletter), w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
7.A.3. Podczas korzystania z formularza kontaktowego użytkownik podaje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numeru PESEL w przypadku tematu „Bilety/karnety” , a także nazwa firmy w przypadku formularza Kontakt- Lech Poznań dla Biznesu.
7.A.4. Przekazanie wskazanych w formularzach kontaktowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
7.A.5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celu, czyli do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez użytkownika zapytanie.
7.A.6. Administrator może przekazać dane osobowe uczestnika innym podmiotom, w tym:
- podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. podmiotom zapewniającym obsługę i serwis systemu teleinformatycznego jak również podmiotom świadczącym usługi doradcze,
- innym administratorom np. operatorom płatności elektronicznych, kurierom, przewoźnikom, ubezpieczycielom, lub krajowym uprawnionym organom państwowym.
7.A.7. Administrator może przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO. Administrator może również przekazywać dane osobowe do państw spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony.
7.A.8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7.A.9. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: lech@lechpoznan.pl.

7.B. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

7.B.1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
7.B.2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio czas niezbędny do realizacji zapytania, lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa.
7.B.3 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

8. REKRUTACJA

8.1. W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany przepisami prawa pracy, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych. W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.
8.2. Dane osobowe są przetwarzane:
w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa pracy);
w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna – w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa ani przez Administratora, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
w celu weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydata lub kandydatki oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy;
w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
8.3. W zakresie, w jakim Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, można tę zgodę wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wyrażenia zgody dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe usuwane są po upływie dwóch lat – o ile wcześniej zgoda nie została wycofana.
8.4. Administrator może przekazać dane osobowe uczestnika innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. podmiotom zapewniającym obsługę i serwis systemu teleinformatycznego jak również podmiotom świadczącym usługi doradcze lub uprawnionym organom państwowym.
8.5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8.6. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: lech@lechpoznan.pl.

9. SKLEP INTERNETOWY

9.1. Administrator przetwarza dane osobowe osób dokonujących zakupy towarów w sklepie internetowym KKS Lech Poznań pod adresem sklep.lechpoznan.pl w następujących celach:
Zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
Zawarcia umowy o którym mowa w § 2 Regulaminu sklepu (dalej jako: „umowa”) i jej wykonania, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. „wykonanie umowy”.
Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj. "obowiązek prawny".
Dochodzenia roszczeń związanych z umową. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes", którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tym postępowania egzekucyjnego.
Archiwizowania dokumentów w tym dokumentów rozliczeniowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. „archiwizowanie dokumentów”. Administrator ma obowiązek prawny (wynikający z konkretnych przepisów np. podatkowych) archiwizowania dokumentacji.
Poprawy jakości świadczonych usług, w tym badanie satysfakcji użytkowników. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes".
Przesyłania informacji marketingowych w przypadku wyrażenia zgody na posługiwanie się danymi w tym celu. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. „zgoda”. Tę zgodę można w każdym czasie wycofać kontaktując się z Administratorem.
Marketingu bezpośredniego, którym jest personalizacja treści marketingowych względem uczestnika. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes".
9.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji umowy a w szczególności: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, numeru telefonu, adres zamieszkania.
9.3. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. Brak podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zrealizowania zamówienia.
9.4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail wskazany przez uczestnika) oraz do celów marketingu bezpośredniego (przy użyciu numeru telefonu wskazanego przez uczestnika) na podstawie odrębnie wyrażonych przez uczestnika zgód, zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9.5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji ww. celów. Będzie to:
czas niezbędny do realizacji umowy,
czas wykonywania obowiązków prawnych,
czas, po którym przedawnią się roszczenia,
czas, w którym przepisy prawa nakazują archiwizować dokumentację, np. przepisy podatkowe
czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
czas do momentu wycofania zgody.
9.6. Administrator może przekazać dane osobowe uczestnika innym podmiotom, w tym:
- podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. podmiotom zapewniającym obsługę i serwis systemu teleinformatycznego jak również podmiotom świadczącym usługi doradcze,
- innym administratorom np. operatorom płatności elektronicznych, kurierom, przewoźnikom, ubezpieczycielom, lub krajowym uprawnionym organom państwowym.
9.7. Administrator może przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO. Administrator może również przekazywać dane osobowe do państw spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony.
9.8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9.9. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: lech@lechpoznan.pl.

10. SYSTEM SPRZEDAŻY BILETÓW

10.1. Administrator przetwarza dane osobowe osób dokonujących zakupu biletu, karnetu, vouchera, biletu premium, vouchera premium pod adresem systemu biletowego https://bilety.lechpoznan.pl w następujących celach:
Zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),i jej wykonania, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. „wykonanie umowy”.
Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj. "obowiązek prawny".
Dochodzenia roszczeń związanych z umową. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes", którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tym postępowania egzekucyjnego.
Archiwizowania dokumentów w tym dokumentów rozliczeniowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. „archiwizowanie dokumentów”. Administrator ma obowiązek prawny (wynikający z konkretnych przepisów np. podatkowych) archiwizowania dokumentacji.
Poprawy jakości świadczonych usług, w tym badanie satysfakcji użytkowników. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes".
Przesyłania informacji marketingowych w przypadku wyrażenia zgody na posługiwanie się danymi w tym celu. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. „zgoda”. Tę zgodę można w każdym czasie wycofać kontaktując się z Administratorem.
Marketingu bezpośredniego, którym jest personalizacja treści marketingowych względem uczestnika. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes".
10.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji umowy a w szczególności: imię, nazwisko, PESEL (a w przypadku, gdy nie został on nadany – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość).
10.3. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. Brak podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zrealizowania zamówienia.
10.4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail wskazany przez uczestnika) oraz do celów marketingu bezpośredniego (przy użyciu numeru telefonu wskazanego przez uczestnika) na podstawie odrębnie wyrażonych przez uczestnika zgód, zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10.5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji ww. celów. Będzie to:
czas niezbędny do realizacji umowy,
czas wykonywania obowiązków prawnych,
czas, po którym przedawnią się roszczenia,
czas, w którym przepisy prawa nakazują archiwizować dokumentację, np. przepisy podatkowe,
czas, po którym nastąpi automatyczne usunięcie danych osobowych konta użytkownika, tj. czas od ostatniej aktywności (dokonania transakcji lub zalogowania się w systemie sprzedaży biletów) – 730 dni od ostatniej aktywności (2 lata),
czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
czas do momentu wycofania zgody.
10.6. Administrator może przekazać dane osobowe uczestnika innym podmiotom, w tym:
- podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. podmiotom zapewniającym obsługę i serwis systemu teleinformatycznego jak również podmiotom świadczącym usługi doradcze,
- innym administratorom np. operatorom płatności elektronicznych, kurierom, przewoźnikom, ubezpieczycielom, lub krajowym uprawnionym organom państwowym.
10.7. Administrator może przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO. Administrator może również przekazywać dane osobowe do państw spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony.
10.8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
10.9. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: lech@lechpoznan.pl

11. FACEBOOK

11.1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających konta Administratora prowadzone w mediach społecznościowych.
11.2. KKS Lech Poznań jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Facebooka, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem https://facebook.com/lechpoznan.oficjalna (dalej jako Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
11.3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów
i usług Facebooka, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
a) w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";
b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda";
11.4. Administrator ma prawo do przetwarzania:
a) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów
i usług Facebooka,
b) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
c) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych
i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
11.5. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają wprost z regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/policy) lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.
11.6. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
a) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
b) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
c) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka.
11.7. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
11.8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
11.9. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
11.10. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), Administrator oraz Facebook Ireland Limited
(4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
a) w niniejszym dokumencie,
b) w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/policy.
11.11. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights _data).
11.12. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

12. ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

12.1. Żądanie dotyczące realizacji praw użytkownik można zgłosić:
a. w formie pisemnej na adres Administratora;
b. drogą elektroniczną na adres e-mail: inspektorodo@lechpoznan.pl
12.2. Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
a. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca;
b. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie;
12.3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
12.4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.
12.5. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Klubu elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.

13. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

13.1. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

14. PLIKI COOKIES – INFORMACJA

14.1. Administrator, stosownie do przepisów prawa telekomunikacyjnego, informuje, że ta strona internetowa (Serwis) wykorzystuje pliki cookies.
14.2. Dodatkowo Administrator informuje również o fakcie korzystania z innych technologii internetowych, takich jak IndexedDB i Web Storage. Technologie te działają na ten samej zasadzie co pliki cookies.
14.3. Za pomocą plików cookies oraz innych technologii zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
14.4. Umieszczanie oraz korzystanie z plików cookies oraz innych technologii nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (np. komputera, smartfona, tableta), nie powoduje żadnych zmian zarówno konfiguracji jego urządzenia jak i w zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.
14.5. Celem wykorzystywania przez Serwis powyżej wymienionych technologii jest:
a) tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników;
b) dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania
z Serwisu np. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka, utrzymanie sesji zalogowanego użytkownika dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) prezentacja reklam.
PLIKI COOKIES – ogólnie
14.6. W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:
a) nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany;
b) wygenerowany unikatowy numer;
c) czas przechowywania pliku.
14.7. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisie wykorzystywane są następujące typy plików:
Ze względu na źródło pochodzenia wyróżniamy następujące pliki cookies:
a) tzw. first-party cookies (własne) - pochodzące z Serwisu, w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę, która należy do Administratora; Te pliki wykorzystywane są w celu: uwierzytelnienia i utrzymania sesji witryny internetowej; optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług – tzw. wydajnościowe cookies umożliwiające zbieranie danych o sposobie korzystania ze strony internetowej; podniesienie funkcjonalności i niezawodności serwisu i dostępu do jego pełnej funkcjonalności, a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji - tzw. funkcjonalne cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej np. wykrywania nadużyć w zakresie procesu uwierzytelniania w ramach strony internetowej; zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami tzw. sesyjny plik Cookie o nazwie INFO
b) tzw. third-party cookies (zewnętrzne) - umieszczane za pośrednictwem Serwisu przez firmy zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator; Te pliki wykorzystywane są w celu w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych; do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowanie statystyk, które pomagają w poznaniu sposobów korzystania z Serwisu; w celu umożliwienia korzystania z technologii firm zewnętrznych umieszczonych w Serwisie, np. wtyczki Google Maps, Google Analytics – polityka prywatności www.google.com/intl/pl/policies;
14.8. Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika wyróżniamy:
a) pliki cookies sesyjne, które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę internetową
i usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądania;
b) pliki przechowywane znacznie dłużej, usuwane automatycznie przez przeglądarkę po określonym czasie lub manualnie przez użytkownika;
INNE TECHNOLOGIE
14.9. Administrator obok plików cookies korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać informacje np. o zawartości koszyka. Możemy wyróżnić następujące technologie umożliwiające przechowywanie danych:
a) IndexedDB - dane przechowywane w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych - domen lub subdomen z których zostały zapisane;
b) Session Storage - magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej pojemności danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki;
c) Local Storage - magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w przeglądarce stron WWW użytkownika do czasu ich usunięcia.
PODMIOTY ZEWNĘTRZNE – wtyczki portali społecznościowych i innych social mediów
14.10. Administrator korzysta w szczególności, ale nie tylko z usług następujących firm zewnętrznych:
a) Google LLC;
b) Benhauer LTD;
14.11. Podmioty te posiadają własne polityki prywatności i praktyki dotyczące wykorzystywania technologii internetowych, dlatego w celu lepszego zrozumienia tych zasad, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i polityką cookies każdego z podmiotów.
14.12. Dodatkowo w Serwisie znajdują się osadzone przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn), mapy (Google Maps), aplikacje (np. AppStore, Google Play). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą technologii internetowych informacji do wymienionych podmiotów zewnętrznych. W przypadku portalu społecznościowego jest on współadministratorem tak pozyskanych danych. Dane są przetwarzane jednak w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania jego marki. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes”. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki osób odwiedzających portal społecznościowy (tj. współadministratora) wynikają wprost z regulaminu danego portalu społecznościowego, dlatego warto zapoznać się z jego treścią.

NARZĘDZIA ANALITYCZNE

14.13. Serwis wykorzystuje następujące narzędzia analityczne:
a) Google Analytics
Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez Google w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej. Służą do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony internetowej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
b) Google Adwords
Google Adwords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe. Google Adwords pozwala na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły naszą stronę internetową. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
c) Piksele Facebook
Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content

JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI?

1. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies oraz innych technologii, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.
2. Zmiany dokonane w ustawieniach plików cookies w przeglądarce internetowej odnoszą się także do sposobu wykorzystywania innych technologii internetowych.
3. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki zbierające dane zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym
i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
4. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym
w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
a) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
b) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
c) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
d) Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
e) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
f) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą aby pliki cookies, IndexedDB oraz Web Storage pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.

15. KONTAKT

15.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: lech@lechpoznan.pl
15.2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: inspektorodo@lechpozonan.pl

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
16.2. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu www.lechpoznan.pl. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.
16.3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.

Następne mecze

Niedziela 21.07 godz.17:30
Lech Poznań
vs |
Górnik Zabrze
Sobota 27.07 godz.20:15
Widzew Łódź
vs |
Lech Poznań

Polecamy

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Więcej

KKS LECH POZNAŃ S.A.
Enea Stadion
ul. Bułgarska 17
60-320 Poznań

Infolinia biletowa:
tel.  61 886 30 30   (10:00-17:00)

Infolinia klubowa: Tel: 61 886 30 00
mail: lech@lechpoznan.pl
Biuro Obsługi Kibica

Korzystamy z plików cookies

Stosujemy pliki cookies, które są niezbędne do tego, aby osoby odwiedzające nasz serwis mogły korzystać z dostępnych usług i funkcjonalności. Używamy również plików cookies podmiotów trzecich, w tym plików analitycznych i reklamowych. Szczegołowe informacje dostępne są w "Polityce cookies". W celu zmiany ustawień należy skorzystać z opcji ZMIENIAM USTAWIENIA.

Akceptuję opcjonalne pliki cookies

Odrzucam opcjonalne pliki
cookies

Ustawienia prywatności

Niezbędne

Niezbędne pliki cookies umożliwiają prawidłowe wyświetlanie strony oraz korzystanie z podstawowych funkcji i usług dostępnych w serwisie. Ich stosowanie nie wymaga zgody użytkowników i nie można ich wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookies (w tym pliki mediów społecznościowych) umożliwiają prezentowanie informacji dostosowanych do preferencji użytkowników (na podstawie historii przeglądania oraz podejmowanych działań,w serwisie oraz w witrynach stron trzecich wyświetlane są reklamy). Dzięki nim możemy także mierzyć skuteczność kampanii reklamowych KKS Lech Poznań S.A. i naszych partnerów.

W każdej chwili możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę za pomocą ustawień dostępnych w ustawieniach prywatności.

Analityczne

Reklamowe pliki cookies (w tym pliki mediów społecznościowych) umożliwiają prezentowanie informacji dostosowanych do preferencji użytkowników (na podstawie historii przeglądania oraz podejmowanych działań,w serwisie oraz w witrynach stron trzecich wyświetlane są reklamy). Dzięki nim możemy także mierzyć skuteczność kampanii reklamowych KKS Lech Poznań S.A. i naszych partnerów.

W każdej chwili możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę za pomocą ustawień dostępnych w ustawieniach prywatności.

Zapisz moje wybory